De reden waarom jij doet wat je doet - 6 human needs - Pieter Wijtenburg | Career & Burn-out Coaching | Amsterdam (2024)

De reden waarom jij doet wat je doet - 6 human needs - Pieter Wijtenburg | Career & Burn-out Coaching | Amsterdam (1) Heb je je ooit afgevraagd waarom je de dingen doet die je doet?

Waarom je op de bank blijft hangen – Netflix bingen?

Waarom je niet naar de sportschool gaat?

Ik kwam er vorig jaar achter. De 6 redenen waarom we alles doen wat we doen. Waarom iedereen doet wat iedereen doet.

Vorig jaar was ik op het Tony Robbins seminar: ‘Unleash the Power Within’. Daar maakte ik kennis met een ‘les’ die mijn leven vanaf dat moment fundamenteel heeft veranderd.

Tijdens het 4-daagse UPW-seminar heb ik veel over mezelf geleerd. Leuke en minder leuke dingen. Ik heb toffe mensen ontmoet en genoten van de entourage.

En dan moet ik zeker het vuurlopen niet vergeten. Onder het mom: ‘how to turn your fear into power’, werden duizenden mensen over een bed van hete kolen begeleid.

Maar wat me van dag 1 het meest is bijgebleven is iets wat The 6 Human Needs wordt genoemd.

Tony Robbins zegt hierover dat hij in zijn hele loopbaan niks sterkers is tegengekomen dan de Human Needs om het menselijk gedrag te verklaren. Nou dan zit ik op het puntje van mijn stoel…

Al het menselijk gedrag is terug te herleiden naar deze 6 ‘basisbehoeften’. Vier persoonlijke behoeften en twee spirituele.

De Human Needs zijn de drijvende kracht achter ons gedrag. Ons motief waarom we de dingen doen die we doen. En tevens ons doel; wat we willen bereiken of vervullen met ons gedrag.

Ik vond het nog interessanter worden toen ik hoorde dat wanneer we tenminste drie van de behoeften vervullen met een bepaalde actie of gedrag, het een verslaving wordt. Daar zal ik straks nog verder op ingaan.

Om deze behoeften te vervullen heeft iedereen andere middelen. En daarom zal voor iedereen de ervaring ook anders zijn.

The 6 Human Needs

#1. Zekerheid

De zekerheid om te weten dat we comfortabel kunnen zijn. De zekerheid dat we pijn kunnen voorkomen en plezier kunnen krijgen. Zekerheid is ons overlevingsmechanisme.

Een middel wat iemand kan gebruiken voor zekerheid is geld. Met genoeg geld is hij zeker dat alles goed geregeld is. Met een auto heb je de zekerheid dat mensen naar je kijken. Wanneer je je volstopt met suikerrijk eten, heb je de zekerheid dat je je ‘beter’ gaat voelen.

Maar ook emoties kunnen zorgen voor zekerheid. Als jij vaak boos bent, dan acht ik de kans groot dat dit vaak gebeurt in onzekere situaties. Boosheid zorgt dan dat je je zekerder gaat voelen.

Maar stel dat het leven helemaal zeker zou zijn. Dat je alles wist wat er zou gaan gebeuren. Dan raak je snel verveeld toch? Daarom komen we uit bij behoefte #2:

#2. Afwisseling / onzekerheid

De behoefte aan verrassingen. De afwisseling van gevoelens. De behoefte aan nieuwe prikkels.

Een middel voor afwisseling vinden mensen in relaties (samen met zekerheid), of in de bioscoop (als je naar een film gaat die je al hebt gezien dan heb je ook zekerheid dat het een goede film is).

Andere voorbeelden zijn alcohol, drugs, seks of werk. Wat je bijvoorbeeld kan zien is dat iemand die weinig afwisseling vindt in zijn relatie, dit gaat compenseren met extra afwisseling op werk.

Je kan een nieuwe relatie nemen voor afwisseling, verhuizen, maar deze zijn niet blijvend.

#3. Belangrijkheid

De behoefte aan een gevoel van betekenis. We willen ons allemaal op een bepaalde manier uniek, belangrijk, speciaal of nodig voelen.

Een middel om je belangrijk te voelen is bijvoorbeeld geweld. Of om iemand af te kraken (waardoor je je indirect belangrijker maakt). Of een ziekte, zodat je na je diagnose tegen mensen kan zeggen wat je hebt – hetgeen je uniek maakt.

En natuurlijk ook door er te zijn voor mensen die het nodig hebben. Of wederom in een relatie. Denk ook aan titels, onderscheidingen etc.

Maar wanneer we té uniek, belangrijk of speciaal worden, verliezen we connectie met de mensen om ons heen. De volgende behoefte:

#4. Liefde en connectie

Waar ieder mens diep van binnen het meeste behoefte aan heeft denk ik.

Middelen voor liefde of connectie: relaties, vriendschappen, teamverbanden, maar ook bendes. Empathisch vermogen kan ook zorgen voor connectie. Zelfs in de bioscoop.

En dan hebben we nog de spirituele behoeften.

#5. Groei

Wat niet groeit gaat dood. Dit is een natuurwet.

We hebben allemaal de behoefte om ons te ontwikkelen en te groeien als persoon. Wanneer we onze vaardigheden niet gebruiken, nemen ze af. Wanneer we niet trainen worden we slechter.

#6. Bijdrage

Het gevoel van dienstverlening. Helpen, geven en ondersteunen.

Wanneer we alles alleen maar voor onszelf zouden doen, zouden we geen samenleving meer hebben. Vanuit ons natuurlijke instinct hebben we de behoefte om iets voor een ander te betekenen, zodat ons leven hier extra betekenis door krijgt.

De reden waarom jij doet wat je doet - 6 human needs - Pieter Wijtenburg | Career & Burn-out Coaching | Amsterdam (2)

Alles wat we doen is om één of meerdere van deze behoeften te vervullen.

Wanneer jij Netflix kijkt en meteen een heel seizoen Game of Thrones wegzet, is dat omdat je je behoefte voor zekerheid vervult – wetende dat het een goede serie is. Je vervult je behoefte voor afwisseling – je kent de nieuwe afleveringen nog niet. Je vervult je behoefte voor belangrijkheid – omdat je jezelf het cadeau geeft om lekker een dag op de bank te chillen. En je krijgt connectie met jezelf doordat je je even ’terugtrekt’.

En wanneer iets minimaal drie behoeften vervult, wordt het een verslaving. En met bovenstaand voorbeeld denk ik dat een heleboel mensen dit wel kunnen bevestigen.

Het nadeel hieraan is dat deze uit een lager gelegen klasse komt, waardoor we geen voldoening aan deze acties ervaren.

Aan de andere kant heb je namelijk ook de mogelijkheid om te gaan sporten. Dit geeft je wederom een gevoel van zekerheid, afwisseling, belangrijkheid en connectie, maar dit keer groei je ook al mens en wanneer je het deelt met anderen kan je zelfs je behoefte van bijdrage vervullen.

Er zijn positieve en negatieve minder positieve manieren om je behoeften te vervullen.

Het geluk is dat je je nu bewust kan worden van jouw middelen om je behoeften te vervullen en ze te vervangen.

Jouw hiërarchie

Nu wordt het interessant. Want niet iedereen waardeert de behoeften op dezelfde manier. De eenzal bijvoorbeeld veel meer waarde hechten aan zekerheid dan aan belangrijkheid en weer iemand anders meer aan afwisseling dan aan connectie/liefde.

Jouw top twee bepaalt ALLES.

Wat is jouw top 2?

Stel dat jij zekerheid bovenaan hebt staan. Dan zul je het grootste deel van je leven in je comfort zone leven. Dan moet alles altijd tot in de puntjes geregeld zijn en zul je weinig spannende avonturen ondernemen. De controlefreaks.

Voor mij was belangrijkheid de belangrijkste factor. Iets waar ik veel last van heb gehad, want de dingen die ik deed ervoer ik nooit als goed genoeg. Daarnaast was ik mezelf constant aan het vergelijken met anderen, waar je altijd verloren uit de strijd zal komen.

Het grote nadeel wanneer je deze twee bovenaan hebt staan is dat ze in de weg staan van je relaties. Wanneer alles in je leven zeker moet zijn voordat je kan liefhebben, zal je jezelf nooit voluit geven in een relatie. Die is immers ook nooit zeker.

Hetzelfde voor belangrijkheid. Wanneer je constant het idee hebt dat wat je doet niet goed genoeg is, zal dit ook zijn uitwerking hebben op jouw gevoel en waardigheid voor liefde.

Wat ik leerde tijdens het UPW seminar is dat je er bewust voor kan kiezen om je rangschikking aan te passen en daar naar te gaan leven. Je weet immers hoe je je keuzes maakte en wat je kan doen om keuzes te maken die op de nieuwe rangschikking zijn gebaseerd.

Ik schoof zodoende belangrijkheid een flink stuk naar beneden en zette liefde en connectie bovenaan. Wat me meteen een hele andere kijk gaf op mijn leven. En vooral op de manier hoe ik keuzes zou gaan maken.

Die keuzes zullen misschien niet je eerste ingeving zijn, maar naarmate je jezelf er steeds vaker bewust toe zet, des te sneller en groter de verandering. Totdat het uiteindelijk je nieuwe conditionering wordt. Want het is niets anders dan dat!

Ga hiermee aan de slag en je leven zal niet meer hetzelfde zijn. Ik beloof het!

Laat me weten wat je top-2 of je hele hiërarchie is.

De reden waarom jij doet wat je doet - 6 human needs - Pieter Wijtenburg | Career & Burn-out Coaching | Amsterdam (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Barbera Armstrong

Last Updated:

Views: 6319

Rating: 4.9 / 5 (79 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Barbera Armstrong

Birthday: 1992-09-12

Address: Suite 993 99852 Daugherty Causeway, Ritchiehaven, VT 49630

Phone: +5026838435397

Job: National Engineer

Hobby: Listening to music, Board games, Photography, Ice skating, LARPing, Kite flying, Rugby

Introduction: My name is Barbera Armstrong, I am a lovely, delightful, cooperative, funny, enchanting, vivacious, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.